Hlavn strnka Klubu Hanoi
Hlavn strnka Klubu Hanoi
Hlavn strnka Klubu Hanoi
Mapa strnek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Sứ mệnh và mục ích của Cu lạc ḅ Hà Ṇi

Cu lạc ḅ Hà Ṇi là t̉ chức phi chính phủ và phi lợi nhụn liên kết những người quan tm ến Việt Nam, vn hóa, lịch sử và truyền th́ng Việt Nam và cục śng của c̣ng ̀ng người Việt Nam tại C̣ng hòa Séc.

̀u tiên cu lạc ḅ Hà Ṇi ược những sinh viên (hiện nay ã t́t nghiệp) ḅ mn Việt Nam học của ại học t̉ng hợp Sác-Lơ thành ḷp như là t̉ chức sinh viên khng chính thức.  Cu lạc ḅ Hà Ṇi ược ng ký tại ḅ Ṇi vụ ngày 16.4.2004 như là ṃt t̉ chức phi chính phủ và phi lợi nhụn ược. Sau ó nhiều nhà Việt Nam học, bạn bè người Việt Nam và cá nhn khác tại CH Séc, vì những lý do khác nhau có quan tm ến Việt Nam học c̣ng ̀ng người Việt Nam tại chu u, ã tham gia ḥi.

Sứ mệnh của cu lạc ḅ Hà Ṇi là quảng bá vn hóa Việt Nam và ḥi nḥp người Việt Nam với c̣ng ̀ng a ś với mà ṽn giữ nguyên bản śc vn hóa của họ. Vn hóa trong mi trường xút thn của người Việt Nam ŕt khác biệt so với tại CH Séc và thực tế này thường gy khó khn cho cục śng chung của người Việt Nam tại CH Séc và xã ḥi a ś. Cu lạc ḅ Hà Ṇi mún dùng sự khác biệt vn hóa này ể nh́n mạnh ṃt tích cực và giá trị óng góp của nó cho xã ḥi Séc, từ ó tác ̣ng ến việc ánh giá về c̣ng ̀ng người Việt Nam tại CH Séc. C̣ng ̀ng người Việt Nam tại CH Séc ược miêu tả chung là ̣c ḷp, chm chỉ và kín áo, trong khi ó tiềm nng vn hóa của họ thì chưa ược ánh giá và sử dụng úng mức. Ph̀n lớn cng chúng khng biết gì về truyền th́ng, vn hóa, lịch sử phức tạp cũng như cảnh ẹp thiên nhiên của Việt Nam.

Ngoài việc ph̉ biến thng tin về Việt Nam và vn hóa Việt Nam, chúng ti cũng ć ǵng ề xướng và ủng ḥ việc ́i xử và tạo iều kiện cng b̀ng cho người Việt Nam śng tại y. Chúng ti mún nng cao ph̀n óng góp của họ trong hoạt ̣ng xã ḥi tại CH Séc, chúng ti cũng ủng ḥ việc giải phóng sự phụ của từng thành viên vào c̣ng ̀ng người Việt Nam và việc tham gia tích cực vào việc giải quyết những v́n ề của toàn xã ḥi.

Chúng ti tin tưởng là có thể giảm thiểu những biểu hiện phn biệt với c̣ng ̀ng người Việt Nam và xóa bỏ những thành kiến từ hai phía, những cản trở trong giao tiếp và vn hóa b̀ng việc tng cường thng tin và t̉ chức chung những hoạt ̣ng vn hóa Việt-Séc.

Mục ích của chúng ti là tác ̣ng tích cực ến việc thay ̉i quan iểm và hành vi của từng nhóm trong c̣ng ̀ng chung: c̣ng ̀ng người Việt Nam tại CH Séc và c̣ng ̀ng a ś, và ó là hướng tới sự cởi mở và củng ć xã ḥi cng dn.

asto kladen dotazy

Klub Hanoi nabz doporuen a kontakty z oblasti nejastjch dotaz na vietnamskou kulturu a komunitu v R.

Aktuln

Pojete na vlet!
V sobotu 29. 7. 2017 podme vlet pro rodie s dtmi do eskho rje. Vce info na letcch v etin i ve vietnamtin. (17.07.2017)

Vietnam na Ldv
Ve tvrtek 22. 6. 2017 od 14 hod. si mete zpestit odpoledne festivalem Vietnam - zem blzk i vzdlen, jeho pestrm programem Vs provedou sami Vietnamci! (20.06.2017)

KC Zahrada pro dti
KC Zahrada pod pro dti cizinc zajmav divadeln aktivity a letn tbor. (23.05.2017)

Hledme lektory etiny pro Vietnamce!
Hledme lektory, kte um vietnamsky, na vuku eskho jazyka 2x2 hodiny tdn. Zjemce zdarma zakolme! Pite na jkocourek@klubhanoi.cz nebo volejte na tel: 603 583 690. (22.05.2017)

Zobrazit star novinky